Landelijk Centrum voor Evangelisatie "Paus Franciscus"

Gebedsgroep ‘Arnold Janssen’

We bidden op voorspraak van:

  • Heilige Arnold Janssen
  • Heilige Franciscus van Assisi
  • Heilige Paulus
  • Heilige Augustinus
  • Heilige Franciscus Xaverius
  • Heilige Theresia van Lisieux
  • Heilige Willibrordus

Samen willen we bidden om een nieuw elan van evangelisatie, om een nieuw missionair elan in Nederland.

Evangelisatie gaat echter niet zonder de Heilige Geest. Hij is onmisbaar! Hij is de primaire evangelist! De Geest is de eigenlijke promotor van het Evangelie!

Evangelisatie gaat ook niet zonder intens en volhardend gebed!

“Vraag, en jullie zal gegeven worden.
Zoek, en je zult vinden.
Klop, en er zal voor je worden opengedaan”.
(Mt. 7,7)

Bid voor een nieuw elan van evangelisatie, om een nieuw missionair elan in Nederland!

Gebedsgroep

Een gebedsgroep is om die reden van levensbelang voor de evangelisatie en dus ook voor het Landelijk Centrum voor Evangelisatie ‘Paus Franciscus’! We bidden op voorspraak van de heilige Arnold Janssen.

Deze Gebedsgroep bestaat uit:
- Een thuisbiddersgroep: er wordt thuis gebeden om een nieuw missionar elan. Het Gebed tot de Heilige Geest kan daarvoor gebeden worden; dit gebed vindt u hieronder. We kunnen de voorspraak inroepen van de heiligen die hierboven te vinden zijn. U vindt hieronder ook andere gebeden voor de evangelisatie.

Gebedsgroep

- Een Aanbiddingsgroep: bij een bezoek aan een kerk waar Aanbidding gehouden wordt, waar het Heilig Sacrament is uitgesteld, kunt u bidden, zoals beschreven bij de thuisbiddersgroep. In de parochie H. Antonius Abt Schaijk-Reek is er op dinsdag -en donderdagavond van 18.00 uur t/m 18.30 uur Aanbidding.

"Als we alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt,
dan doet God de rest".
(Heilige Arnold Janssen)

- De parochiële Gebedsgroep: u bidt bij uw eigen gebedsgroep en of die van uw parochie hiervoor. U kunt ook aansluiten bij de parochiële Gebedsgroep “Hoopvol op weg” in Schaijk; de groep komt (in principe) bij elkaar op de eerste donderdagavond om 19.00 uur in de pastorie, Pastoor van Winkelstraat 1, Schaijk. Deze groep zal ook hiervoor bidden.

U kunt lid worden van de Gebedsgroep ‘Arnold Janssen’. Dan weten we wie, wanneer en waar meebidt. De bedoeling is om in de toekomst een ‘Dag voor de Bidders’ te organiseren, waar we letterlijk samen zullen bidden. Als u belangstelling heeft om lid te worden van de Gebedsgroep ‘Arnold Janssen’, dan heten wij u van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich aanmelden via het secretariaat.

Bidden we om een nieuw elan van evangelisatie, om een nieuw missionair elan in Nederland.

Gebed van de Heilige Arnold Janssen

God eeuwige waarheid:
wij geloven in U.
God onze sterke helper:
wij hopen op U.
God oneindige goedheid:
van ganser harte willen we U beminnen.
Gij hebt Uw Zoon gezonden als verlosser van de wereld:
laat ons allen één zijn in Hem.
Zend de Geest van Uw Zoon in onze harten,
opdat Zijn Naam verheerlijkt worde in ons.
Amen.

Gebed tot de Heilige Geest

Kom Heilige Geest,
kom door de machtige tussenkomst
van het Onbevlekt Hart van Maria,
uw zeer beminde Bruid.

Gebed van de Heilige Franciscus van Assisi

Heer God,
maak me tot een instrument
van uw vrede tussen de mensen.
Waar haat is, laat me liefde brengen.
Waar onrecht is, laat me vergeving brengen.
Waar tweedracht is, laat me eenheid brengen.
Waar dwaling is, laat me waarheid brengen.
Waar twijfel is, laat me geloof brengen.
Waar wanhoop is, laat me hoop brengen.
Waar droefheid is, laat me vreugde brengen.

Goede Heer,
schenk me de genade
liever te troosten, dan getroost te worden;
liever te begrijpen, dan begrepen te worden;
liever te beminnen, dan bemind te worden.

Want wie geeft, ontvangt;
wie zichzelf vergeet, zal zichzelf in waarheid vinden;
wie vergeeft, zal vergeving krijgen;
en wie sterft aan zichzelf
zal verrijzen
tot eeuwig leven!

Andere gebeden voor de evangelisatie

Gebed tot God

God,
die wilt dat alle mensen heilig worden
en tot de kennis van de waarheid komen:
zend, smeken wij U, arbeiders in uw oogst,
en geef hun met alle vertrouwen uw Woord te verkondigen,
opdat uw Woord zich verspreidt en verheerlijkt wordt,
en alle mensen U erkennen,
U die bent de enig ware God,
en die Gij gezonden hebt,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer,
die met U leeft en heerst door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Gebed van de Heilige Franciscus Xaverius

Heer,
leer me de ware grootmoedigheid
leer me U te dienen zoals Gij het graag hebt:
te geven zonder te berekenen,
te vechten zonder vrees voor wonden,
te zwoegen zonder naar rust te verlangen,
te werken zonder naar loon te vragen,
altijd er op uit zijn Uw wil te doen.

Psalm 126

Een pelgrimslied.
Toen de HEER het lot van Sion keerde,
was het of wij droomden,
een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich.
Toen zeiden alle volken:
‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’

Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.
Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.

Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.

Gebed van de Heilige Augustinus

Groot, zijt Gij, Heer,
en hoog te prijzen.
Groot is uw macht
en uw wijsheid kent geen grenzen.

En loven wil U een mens,
een nietig deeltje van uw schepping,
een mens die moeizaam de last
van zijn sterfelijkheid meedraagt,
en in zijn zondigheid ervan getuigt
dat Gij de hoogmoedigen weerstaat.
En toch wil U loven die mens,
een nietig deeltje van Uw schepping.
Gijzelf doet hem die vreugde vinden
in het zingen van Uw lof,
want Gij hebt ons naar U toe geschapen,
en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U.